Kirjastus UKU

Shop

E-poe tingimused

ÜLDINFO

E-poodi veebiaadressil www.ukuraamat.ee (edaspidi „Pood“) peab UKU OÜ (edaspidi „Kirjastus“), registrikood 14246667, asukoht Kevade 2, 76609 Keila, Eesti Vabariik. Kirjastusega saab kontakti e-posti aadressil kirjastus@ukuraamat.ee.

Siin sätestatud tingimused (edaspidi „Üldtingimused“) kohalduvad kõigi Poes müüdavate toodete (edaspidi „Toode“) soetamise eesmärgil Kirjastuse ja Poe kliendi (edaspidi “Klient”) vahel sõlmitud müügilepingute (edaspidi „Leping“) suhtes. Kirjastusel on õigus Üldtingimusi muuta.

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

TOOTE OSTMINE

Toote ostmiseks tuleb teha järgmised sammud.

Esiteks tuleb Poe avalehel või alamlehel “Raamatust” vajutada nupule “Lisa ostukorvi”.

Teiseks tuleb suunduda ostukorvi lehele. Kui “Lisa ostukorvi” nuppu vajutati Poe avalehel, siis suunatakse kasutaja automaatselt ostukorvi lehele. Kui “Lisa ostukorvi” nuppu vajutati alamlehel “Raamatust”, siis tuleb kasutajal endal liikuda ostukorvi lehele, vajutades ilmuvale nupule “Vaata ostukorvi” või ostukorvi ikoonile lehekülje ülaservas, misjärel avaneb uus aken nupuga “Vaata ostukorvi”.

Kolmandaks, jõudnud ostukorvi lehele, tuleb valida Toote eksemplaride arv ning soovitud tarneviis (tarneviisi saab tellimuse vormistamise hilisemas faasis veel muuta ja täpsustada, ostukorvis on tarneviisi valimine vajalik, näitamaks, milliseks kujuneb tellimuse maksumus). Ostukorvi leheküljel on võimalik rakendada ka sooduskoodi (kui on), sisestades selle väljale “Kupong” ja vajutades seejärel nupule “Kinnita kupong”.

Neljandaks, kui ostukorvi lehel on kõik vajalikud otsused fikseeritud, tuleb vajutada nupule “Mine maksma”. Avaneb kassaleht, kus tuleb täita vähemalt kõik nõutavad andmeväljad (tähistatud tärniga). Olles valinud Toote kättetoimetamiseks kulleri, on kassalehel võimalik täpsustada, et Toode tuleb tarnida muule aadressile kui Kliendi aadress. Samuti on kassalehel võimalik esitada vabas vormis märkusi tellimuse kohta, nt suunised kullerile vms. Olles valinud Toote kättetoimetamiseks mõne pakiautomaaditeenust pakkuva ettevõtja, tuleb kassalehel täpsustada, millisesse konkreetsesse pakiautomaati tarnet soovitakse. Samuti tuleb kassalehel valida, kuidas Toote eest tasuda soovitakse. Lõpetuseks tuleb märkida linnuke kasti “Olen lugenud ja nõustun veebilehe müügitingimustega”, kinnitamaks, et Klient on enne tellimuse esitamist viidatud tingimusi lugenud ja neid aktsepteerinud.

Viiendaks, kui kõik eelkäsitletud vajalikud toimingud kassalehel tehtud, tuleb vajutada nuppu “Telli ja maksa”, misjärel suunatakse Klient tellimuse eest tasuma vastavalt tema valitud makseviisile.

Leping loetakse sõlmituks ning Kirjastusel tekib kohustus tarnida Toode tellitud koguses Kliendile alates hetkest, mil Kirjastusele on täies ulatuses laekunud ostusumma.

TELLIMUSE TÄITMINE

Sõltumata Kliendi valitud kättetoimetamisviisist ja ostu vormistamise päevast saadab Kirjastus Tooteid Klientidele välja kahel korral nädalas – esmaspäeviti ja neljapäeviti. Näiteks kui ost on vormistatud teisipäeval, saadab Kirjastus Toote välja või annab kullerile üle sama nädala neljapäeval. Näiteks kui ost on vormistatud reedel, saadab Kirjastus Toote välja või annab kullerile üle järgmise nädala esmaspäeval. Kui esmaspäev või neljapäev peaks langema riigi- või rahvuspühale, siis saadab Kirjastus Tooted Klientidele välja esimesel esmaspäevale või neljapäevale järgneval tööpäeval.

VASTUTUS

Kui Kliendile tarnitud Toode ei vasta Lepingu tingimustele, on Kliendil võimalik tugineda Eesti Vabariigi võlaõigusseaduses ning muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahenditele.

INTELLEKTUAALNE OMAND

Kõik Poes kasutatavad visuaalid, tekstid jm materjal on kaitstud autoriõigusega ning nende kasutamine Kirjastuse eelneva loata on keelatud.

TARBIJA ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA

Tarbijast Klient võib Lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Nimetatud tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Klient sai Toote füüsiliselt enda valdusse.

Lepingust taganemiseks võib kasutada taganemisavalduse tüüpvormi (kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf#) või esitada Kirjastusele e-posti aadressil kirjastus@ukuraamat.ee muu ühemõttelise taganemisavalduse.

Lepingust taganemise korral peab Klient Toote tellitud koguses Kirjastusele tagastama. Toote tagastamise kulud kannab Klient. Toote tagastamiseks tuleb see toimetada aadressile Rehe 11-32, 12620 Tallinna linn, Eesti Vabariik. Toode tuleb tagastada viivitamata, ent hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.

Kui Klient on Lepingust taganenud, tagastab Kirjastus Kliendile hiljemalt 14 päeva möödumisel taganemisavalduse esitamisest kõik Kliendilt Lepingu alusel saadud tasud. Kirjastus ei pea Kliendile siiski tagastama Toote kättetoimetamise kulu ulatuses, mis ületab Kirjastuse pakutava kõige odavama kättetoimetusviisi hinda. Kirjastus kasutab Lepingu alusel saadud tasude tagastamiseks sama makseviisi, mida kasutas makse tegemiseks Klient. Kirjastusel on õigus keelduda Lepingu alusel saadud tasude tagasimaksmisest seni, kuni Klient on talle tagastanud Toote või esitanud tõendi, et ta on Toote tagasi saatnud.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kirjastuse ja Kliendi vahel kerkivad vaidlused seosed Lepinguga lahendatakse esmajoones läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Tarbijast Kliendi suhtes kehtib eelnimetatud kohtualluvuse kokkulepe üksnes juhul, kui ta asub pärast Lepingu sõlmimist elama väljapoole Eesti Vabariiki või kui tema elukoht ei ole hagiavalduse esitamise ajal teada.

Tarbijast Kliendil on õigus kasutada Lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks ka Euroopa Liidu veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi veebiaadressil www.ec.europa.eu/odr või pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni.

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Lepinguga seoses töödeldakse järgmisi Klienti puudutavaid andmeid: Kliendi nimi, Kliendi e-posti aadress, Kliendi telefoninumber, Kliendi elu- või asukoha aadress ning Toote Kliendile tarnimise aadress (edaspidi „Kliendi andmed“).

Kliendi andmeid töödeldakse üksnes ja ainult Lepingu täitmisega seotud eesmärgil. Kliendi andmete töötlemine, sh nende kogumine, on Lepingu täitmiseks vältimatult vajalik. Klient on kohustatud Lepingu sõlmimiseks ja selle täitmise võimaldamiseks tellimuse vormistamise käigus Kliendi andmed esitama, vastasel juhul ei ole Kirjastusel võimalik Lepingut täita.

Füüsilisest isikust Kliendi andmeid töödeldakse EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 (edaspidi „GDPR“) art 6 lg 1 p b alt 1 alusel (andmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks).

Kirjastus hoiab Kliendi andmeid saladuses ega edasta neid kolmandatele isikutele, v.a Kliendi eelneval nõusolekul või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kliendi andmete vastutav töötleja on Kirjastus. Kliendi andmete volitatud töötlejad on Kirjastusele posti- ja kullerteenust pakkuvad ettevõtjad ning Poe haldamise teenust pakkuv ettevõtja.

Kirjastus säilitab Kliendi andmeid ajaperioodi vältel, mis on õigusaktidega ette nähtud raamatupidamis- ja tehingudokumentide säilitamiseks.

Kliendil on õigus taotleda Kirjastuselt juurdepääsu teda puudutavatele Kliendi andmetele ning nõuda nende parandamist, kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist ning esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele. Samuti on Kliendil õigus nõuda teda puudutavate Kliendi andmete ülekandmist.

Kliendil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui ta leiab, et Kirjastus on Kliendi andmete töötlemisel rikkunud õigusakte.

REGISTER

Sinu isikuandmeid töödeldakse sinu veebilehe kasutamise kogemuse toetamiseks, sinu konto ligipääsu haldamiseks ja muul viisil, mis on kirjeldatud meie privaatsuspoliitika.